De praktijk houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van de directe persoonlijke en medische gegevens van uw kind. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking:

  • tot het doel van de registratie
  • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
  • het beheer van de gegevens
  • de personen die toegang hebben tot die gegevens
  • het inzagerecht van de patiënt

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Privacy reglement
Geheimhoudingsplicht: Behalve de fysiotherapeut die u behandelt hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzage: U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Behandelgegevens: Alleen deze gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Niet openbaar: Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Archief: Nadat de cliënt is behandeld, worden de gegevens gearchiveerd. Alleen de in de praktijk werkzame mensen kunnen deze gegevens inzien.